baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty komercyjne

Nazwa projektu

  SAPER
  Stanowisko Analizy Pomisyjnej Emisji Radarowych

Stanowisko SAPER jest przeznaczone do wszechstronnego, ukierunkowanego przetwarzania danych pomiarowych zarejestrowanych emisji radiolokacyjnych za pomocą zestawu analizy i namierzania sygnałów radiolokacyjnych NELS. SAPSR stanowi samodzielne i niezależne stanowisko zaawansowanej analizy ELINT sygnałów radiolokacyjnych wyposażone w serwer bazy danych służący do przechowywania, tworzenia i eksportowania wzorców emisji radiolokacyjnych, wzorców radarów i platform, jednocześnie stanowiąc rozszerzenie i uzupełnienie zestawu NELS jako miejsca do analizy emisji i sytuacji radiolokacyjnej, w trybie „post mission”, obserwowanej i zarejestrowanej w trakcie pracy bojowej.

Na stanowisku SAPER jest uruchomiony serwer bazy danych (repozytorium wzorców) przechowujący: wzorce emisji radarowych, reprezentujące wzorce sygnałowe oraz ich sygnatury, wzorce radarów oraz wzorce platform. Serwer BD pracuje pod kontrolą i jest zarządzany z poziomu aplikacji bazy danych, która może współpracować z aplikacją analizy sygnałów radarowych stanowiska lub z systemem rozpoznania emisji radarowych NELS. Zdefiniowane, w bazie danych, struktury rekordów opisu sygnałów oraz rodzajów i parametrów modulacji są zgodne z normami tworzenia wzorców baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego.


Podstawowe funkcjonalności Aplikacji Analizy Sygnałów

 • wczytywanie zbiorów pomiarowych rejestrowanych w systemie NELS poprzez sieć Ethernet lub z zewnętrznego nośnika danych
 • prezentację graficzną zbiorów pomiarowych (analiza miedzy-impulsowa) w zakresie wizualizacji zmian amplitudy (AMP), częstotliwości (RF), okresu powtarzania impulsów (PRI), czasu trwania impulsów (PW) w funkcji numeru impulsów
 • prezentację graficzną zbiorów pomiarowych (analiza wewnątrz-impulsowa) w zakresie wizualizacji zmian amplitudy (AMP – kanał AMLin) oraz częstotliwości (RF – kanał FM), w funkcji kolejno rejestrowanych próbek sygnału
 • selekcję graficzną oraz numeryczną danych po parametrach sygnału (np. PRI, PW, RF)
 • filtrację graficzną oraz numeryczną danych po parametrach sygnału (np. PRI, PW, RF)
 • zautomatyzowaną estymację parametrów sygnału dla wskazanych impulsów oraz cech jego modulacji między-impulsowej do struktur zgodnych z obowiązującymi w systemie NELS
 • określanie parametrów sygnału dla pojedynczych impulsów oraz serii impulsów w przypadku analizy wewnątrz-impulsowej
 • graficzną prezentację wyników analizy w postaci histogramów wartości podstawowych parametrów
 • numeryczną prezentację wyników analizy sygnałów
 • tworzenie sformalizowanych raportów wyników analizy i zapisywanie ich w pliku (opcjonalnie z możliwością drukowania)
 • zapisywanie nowych, przetworzonych, zbiorów pomiarowych do plików dyskowych o strukturze zgodnej z plikami tworzonymi w systemie NELS
 • możliwość tworzenia, na podstawie wyników bieżącej analizy sygnałów, nowych wzorców i dodawanie ich do bazy danych

Podstawowe funkcjonalności Aplikacji Bazy Danych
 • zarządzanie i kontrolę pracy serwera bazy danych PostgreSQL
 • administrowanie serwerem bazy danych
 • zarządzania użytkownikami bazy danych
 • zarządzania uprawnieniami dostępu do baz
 • tworzenie replikacji baz danych
 • automatyczną rejestrację czasu pracy serwera bazy danych
 • automatyczne prowadzenie dziennika ewidencji użytkowników oraz realizowanych przez nich czynności
 • utworzenie i zapewnienie poprawnej pracy bazy danych emisji radarowych zgodnej ze strukturą bazy danych znajdującej się w systemie NELS
 • współpraca serwera bazy danych z systemem NELS w zakresie realizacji procesu identyfikacji oraz odczytu informacji z bazy na stanowisku NELS
 • edycję wzorców bazy danych emisji radarowych, ich modyfikację oraz tworzenie nowych rekordów
 • zarządzanie zasobami bazy danych i tworzenie statystyk

W celu uzyskania bliższych informacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem systemy@amt.pl

Brak zdjęć w Galerii

Materiały do pobrania

 • Opis techniczny - brak

Foto projektu

  zdjęcie projektu

  Stanowisko SAPER