baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty rozwojowe

Nazwa projektu

    KRUK
    Zautomatyzowany System Analizy i Syntezy Informacji Rozpoznawczej

Celem głównym projektu pt. Zautomatyzowany System Analizy i Syntezy Informacji z Rozpoznawania Sygnałów Źródeł Mikrofalowych, kryptonim KRUK jest opracowanie, wykonanie i badanie zintegrowanych programów i narzędzi informatycznych do analizy i syntezy danych pomiarowych dla potrzeb opracowywania i aktualizacji informacji o sygnałach źródeł mikrofalowych.


System KRUK zapewni zautomatyzowane, wielostopniowe i usystematyzowane przetwarzanie (tj. analizę i syntezę) danych pomiarowych o sygnałach źródeł mikrofalowych, które pozyskiwane są ze stacji rozpoznania systemów radiolokacyjnych będących na wyposażeniu SZ RP (uprzednio zgromadzonych lub aktualnie wytworzonych).


System ten będzie stanowił podstawowe wyposażenie techniczne specjalistycznych komórek Ośrodków Radioelektronicznych (ORel), realizujących zadania związane z opracowaniem informacji o sygnałach dla potrzeb NDBŹPREO oraz bazy zagrożeń Systemów Obrony Własnej (SOW) powietrznych morskich i lądowych systemów walki.


System KRUK zapewni wielowariantową programową realizację wszystkich etapów opracowania i aktualizacji informacji o sygnałach źródeł mikrofalowych - począwszy od analizy danych pomiarowych uzyskanych w jednym seansie pomiarowym, aż do syntezy opisu informacji o sygnale na podstawie dużego zbioru danych z pomiaru danego sygnału, realizowanych w przeciągu długiego przedziału czasu. Formaty zapisu informacji realizowane będą zgodnie z obowiązującą Normą Obronną
(NO-02-A058). Wszystkie usługi i funkcjonalności systemu będą realizowane w sposób zautomatyzowany z nadzorem operatorskim.


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy DOBR-BIO4/036/13019/2013
Projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Akademią Obrony Narodowej

brak informacji

Brak zdjęć w Galerii

Materiały do pobrania

  • Opis techniczny - brak