baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty rozwojowe

Nazwa projektu

  SWINMC
  System Wykrywania i Identyfikacji Niebezpiecznych Materiałów CHemicznych

Celem projektu rozwojowego, realizowanego w latach 2011-2013, było opracowanie demonstratora Systemu Wykrywania i Identyfikacji Niebezpiecznych Materiałów Chemicznych (SWINMC). Demonstrator zbudowany został w oparciu o przestrajany laser kaskadowy generujący wiązkę promieniowania IR o długości fali uzależnionej od rodzaju wykrywanych substancji chemicznych, komórkę przejść wielokrotnych AMAC-76, detektor PVMI-4TE, układ optyczny służący do formowania i kierowania wiązki IR oraz kontroler temperatury MPRT5000 zapewniający właściwą temperaturę struktury lasera kaskadowego.

W skład systemu wchodzą:

 • Układ wykrywania (m.in. Laser Kaskadowy)- służący do wykonywania pomiarów stężenia gazu
 • KLK (Kontroler Lasera Kaskadowego) - komputer typu Embeddded-PC w standardzie PC/104 wraz z układem FPGA służącym do obsługi analogowych wejść i wyjść Lasera Kaskadowego, przetwarzania, wyświetlania oraz przesyłania wyników pomiarów
 • SRC (Serwer Rozpoznania Chemicznego): centralna jednostka służąca do gromadzenia i syntezy informacji z wielu KLK, przechowywania danych oraz prezentacji graficznej na mapach

W ramach projektu oddział badawczo-rozwojowy AM Technologies realizował:
 • projekt i wykonanie KLK wraz z oprogramowaniem specjalistycznym
 • projekt i wykonanie SRC
 • integrację i testy KLK z układem wykrywania wykonanym w IOE WAT

Podstawowe funkcjonalności realizowane przez system:
 • wykrywanie w powietrzu wartości stężenia gazów
 • możliwość pobierania próbek w odległości do 50m od miejsca lokalizacji sensora
 • precyzyjny pomiar stężeń monitorowanych gazów
 • prezentowanie informacji z detektora na lokalnym wyświetlaczu
 • automatyczne alarmowanie lokalne oraz zdalne o przekroczeniu bezpiecznych progów stężenia monitorowanych gazów
 • przewodowa i bezprzewodowa komunikacja z SRC
 • możliwość tworzenia sieci sensorów związanych z jednym SRC
 • zobrazowanie sytuacji terenowej na ekranie serwera rozpoznania chemicznego
 • praca autonomiczna z własnym zasilaniem w systemie przenośnym (mobilnym)

Potencjalne obszary wykorzystania systemu SWINMC
 • monitoring zanieczyszczeń środowiska
 • wykrywanie, identyfikacja, określenie stężeń gazów oraz par substancji ciekłych i stałych w ośrodkach przemysłowych, kopalniach, elektrowniach
 • wykrywanie i identyfikacja bojowych środków trujących
 • wykrywanie niebezpiecznych substancji chemicznych we wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej (lotniska, dworce kolejowe, stadiony sportowe i podobne)


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 0178/R/T00/2010/12
Projekt realizowany w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną - Instytutem Optoelektroniki

Parametry wykonanego demonstratora SWINMC:

 • natychmiastowy pomiar stężenia amoniaku od 1 ppb do 7000 ppb
 • interwał czasowy między kolejnymi pomiarami stężenia równy 1 sekundzie
 • oprogramowanie dla pojedynczego stanowiska systemu umożliwia wizualizację pomiarów, gromadzenie danych, odtwarzanie historycznych pomiarów, alarmowanie o przekroczonym programowalnym przez użytkownika poziomie stężenia oraz konfigurowanie pracy stanowiska
 • oprogramowanie dla serwera do posadowienia na dowolnym komputerze umożliwia integrację i prezentację wyników pomiarów z kilku pojedynczych stanowisk oraz wyświetlanie położenia na mapie wszystkich obiektów w systemie
 • Kontroler Lasera Kaskadowego posiada złącze LAN, moduł WiFi, modem GSM i ma możliwość automatycznego wyznaczania własnej pozycji poprzez zintegrowany odbiornik GPS
 • sterowanie pojedynczym stanowiskiem systemu odbywa się za pomocą ekranu dotykowego na Kontrolerze Lasera Kaskadowego

Zalety stosowania lasera kaskadowego:
 • brak emisji zakłóceń elektromagnetycznych
 • systemy wykrywania i identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych bazujące na laserach kaskadowych charakteryzują się bardzo dużą czułością i szybkością detekcji oraz dokładnością określenia stężenia substancji
 • możliwość emisji promieniowania IR ze zmianą długości fali w czasie generacji impulsu
 • zastosowanie odpowiedniego lasera kaskadowego umożliwia wykrycie i identyfikację materiałów wybuchowych, bojowych środków trujących, toksycznych gazów przemysłowych narkotyków oraz innych substancji chemicznych posiadających pasma absorpcyjne w zakresie średniej podczerwieni
 • niewielkie wymiary i niskonapięciowe układy zasilania

rysunekrysunek

Materiały do pobrania

 • Opis techniczny - brak

Foto projektu

  zdjęcie projektu

  Kontroler Lasera Kaskadowego