baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Usługi

Nazwa usługi

  Szkolenia - szkolenia teoretyczne i treningi praktyczne

Od 2002 roku aktywnie uczestniczymy we wdrożeniach urządzeń i systemów EW do Polskiej Armii, gdzie w ramach realizacji kontraktów prowadzimy szkolenia dla obsług, analityków oraz dowódców.
Obecnie eksploatowanych jest już kilkadziesiąt stanowisk, urządzeń, stacji i systemów EW, w których profesjonalnie przygotowany i wyszkolony operator jest kluczowym czynnikiem determinującym końcową jakość pracy wywiadowczej.
Przypadki rotacji kadry technicznej jak i inne czynniki związane z obsługą systemów, mogą wpływać na obniżenie jakości rozpoznania, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i użytkowników, oferujemy szkolenia i treningi w dwóch kategoriach: szkoleń podstawowych i szkoleń technicznych. W przypadku obu kategorii szkoleń prowadzone są zajęcia w formie wykładów teoretycznych oraz w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem symulatorów sprzętowo-programowych, bazy laboratoryjnej przyrządów pomiarowych, oraz oprogramowania natywnego urządzeń lub systemów. Wszystkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne są przekazywane uczestnikom kursów.

W trosce o uzyskanie właściwych efektów kształcenia i szkolenia, już na etapie ustalenia programu kursu lub szkolenia, definiujemy i rekomendujemy minimalne oczekiwania co do zakresu posiadanej przez kursanta wiedzy i umiejętności.

Kategorie szkoleń i treningów:
Szkolenia podstawowe (teoretyczne i praktyczne):
 • Podstawy teorii sygnałów radarowych i komunikacyjnych (rodzaje i klasy sygnałów, rodzaje i parametry modulacje, cechy sygnałów)
 • Podstawy walki elektronicznej, terminologia NATO, techniki i technologie (charakterystyka emiterów, zastosowanie, zagrożenia)
 • Podstawy rozpoznania sygnałów radarowych (ELINT, ESM, RWR), architektura urządzeń, techniki, technologie, cechy, właściwości, parametry i zastosowanie
 • Podstawy rozpoznania sygnałów komunikacyjnych (COMINT), architektura urządzeń, techniki, technologie, cechy, właściwości, parametry i zastosowanie
 • Zaawansowana analiza techniczna sygnałów radarowych i komunikacyjnych

Szkolenia techniczne (szkolenia operatorskie uzupełnione podstawami ze szkoleń podstawowych):
 • system MSR-W: oprogramowanie stanowiska wykrywania i dowodzenia, stanowisko namierzania, współpraca z systemem dowodzenia (ASTERIX)
 • urządzenie NELS: oprogramowanie pomiarowe, oprogramowanie systemowe, współpraca z systemem dowodzenia
 • system GUNICA: oprogramowanie pomiarowe toru szerokopasmowego i wąskopasmowego stacji M, oprogramowanie systemowe i komunikacyjne, oprogramowanie IFF i NAV, oprogramowanie tor pomiarowego stacji S, współpraca z systemem dowodzenia (ASTERIX)
 • urządzenie ELIAN: oprogramowanie pomiarowe, oprogramowanie analizy technicznej sygnałów
 • urządzenie MZRR SIGINT: oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie mapowe (mapy cyfrowe i APP-6A), współpraca z systemem dowodzenia (ADatP-3)
 • stanowisko SAPER/SAPSR (stanowisko analizy pomisyjnej emisji/sygnałów radarowych: analiza techniczna sygnałów, tworzenie wzorców w bazie danych
 • stanowisko UZSR (urządzenie zobrazowania sytuacji radiolokacyjnej): konfiguracja, analiza sytuacji radarowej, współpraca z systemem dowodzenia

Wszystkie szkolenia mogą być dostosowywane do potrzeb klienta i szczegółowo uzgadniane co do zakresu, czasu trwania i miejsca realizacji.

Poniżej przedstawiony jest schemat zintegrowanego informatycznego systemu szkolno-treningowego wykorzystywanego w naszych szkoleniach i treningach.


obrazek

Zdjęcie usługi

  zdjęcie produktu

  Szkolenia i Treningi